فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری حسابداری مدیریت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری حسابداری مدیریت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مديريت سودهای شگفت آور در آمريكا در مقابل 12 كشور ديگر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مديريت سودهای شگفت آور در آمريكا در مقابل 12 كشور ديگر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تقارن مدیریت دانش مشتری:تلفیق مدیریت رابطه ی مشتری و مفاهیم مدیریت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تقارن مدیریت دانش مشتری:تلفیق مدیریت رابطه ی مشتری و مفاهیم مدیریت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سازماندهی نگرش ها برای مدیریت روابط با مشتری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سازماندهی نگرش ها برای مدیریت روابط با مشتری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل